Ấp 7 Xã Nhị Thành; Huyện Thủ Thừa Tỉnh Long An

Trục cao su